01 
Munten NL kleur
-
Aantal items : 035
Munten Overige
-
Aantal items : 005
Penningen
KNM Munthouder Catalogus
Aantal items : 016
- NIEUW - aanwezig
Penningen Apart
-
Aantal items : 035
NS Penningen
-
Aantal items : 008
US Presidenten Dollars
-
Aantal items : 040
Munten NL kleur Munten Overige Penningen Penningen Apart NS Penningen US Presidenten Dollars
02 
Postzegels Zilver/Goud
-
Aantal items : 007
Postzegels Nederland
-
Aantal items : 056
Postzegels Persoonlijke
-
Aantal items : 087
Postzegels Buitenland
-
Aantal items : 115
Postzegels Trein/Tram
-
Aantal items : 095
Bankbiljetten Buitenland
-
Aantal items : 033
Postzegels Zilver/Goud Postzegels Nederland Postzegels Persoonlijke Postzegels Buitenland Postzegels Trein/Tram Bankbiljetten Buitenland
03 
Special Note
-
Aantal items : 004
Legends
-
Aantal items : 004
Overige
-
Aantal items : 002
Special Note Legends Overige
04